Prodejní stránka je webová stránka, která slouží k prodeji služby nebo produktu. Stránka by se měla co nejrychleji načítat. Texty by měly být stručné, jasné a snadno čitelné…